Afgelopen 12 november heeft er een digitale informatieavond plaatsgevonden. Deze avond is georganiseerd om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in het Windplatform. We laten u graag weten, dat de presentatie online terug te kijken is.

Presentatie onderzoeken terugkijken
Zoals eerder in deze nieuwsbrief vermeld, vond donderdag 12 november een digitale presentatie plaats over de onderzoeken die het Windplatform momenteel uitvoert. Heeft u de presentatie gemist? Dan kunt u de presentatie terugkijken via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=GXNZ-po8o70. De powerpoint presentaties zijn hier te vinden.

 

Vragen naar aanleiding van de presentatie
Alle vragen die op de avond via de chat of via een andere weg zijn gesteld, zijn inmiddels schriftelijk beantwoord. De vragen en antwoorden vindt u hieronder.

Hoe ziet planning eruit tav het vervolg?

Als de gemeenteraad besluit om niet verder te gaan met wind in de gebieden, stopt de verkenning. Als de raad beslist wel door te gaan, zal het verdere traject in worden gezet. Daarbij zal de verdere planvorming worden doorlopen zoals de milieueffectrapportage, diverse onderzoeken en de uiteindelijke vergunning. Een detailplanning is niet te geven.

Het klinkt in de introductie dat er al een besluit ligt. Maar het zijn toch nog gewoon ideeen?

Er is nadrukkelijk nog niets besloten over de komst van windmolens in de gemeente Groningen. Dit zal de Gemeenteraad eind maart beslissen.

Hoe zit het met de afstemming met de buurgemeenten?

Over de opzet en de voortgang van de verkenning van het windplatform wordt met de buurgemeenten afgestemd.

Uitgangspunt is een coöperatieve samenwerking. Nu zijn er veel buurtgenoten tegen de komst van windmolens; hoe dan ontstaat daar dan een goede samenwerking uit?

Er zijn nu veel mensen tegen windmolens. Dat is één van de uitkomsten van de verkenning. Een coöperatieve samenwerking betekent niet dat we samen hetzelfde moeten vinden. Het betekent dat je als omgeving georganiseerd bent. Dit is nodig, mocht de Raad beslissen dat er alsnog windmolens in het gebied komen. Door je te organiseren kun je samen bekijken, hoe de verdeling van de lusten en lasten vorm zullen krijgen. Door dat zorgvuldig te doen, en met professionele begeleiding waar nodig, zal er juist een goede samenwerking ontstaan. Dit staat los van ieders mening over windmolens. 

 

 

Om wat voor molens gaat het? Ik hoor 100 of 150 meter.

Het gaat om windmolens met een maximale tiphoogte van 140 tot 150 meter.

Zijn er naast GIS, beleid/wetgeving en het windplatform/stakeholder onderzoek nog andere methoden gebruikt om potentieel geschikte locaties te vinden en te matchen aan landeigenaren? Bijvoorbeeld door gamification.

Bij de keuze voor de locaties is er geen gebruik gemaakt van gamification. De toelichting van de locatiekeuze voor de zoekgebieden en hoe deze tot stand is gekomen is te lezen in: https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Kansenkaart-wind.pdf

Heeft de maximale tiphoogte ook consequenties voor het aantal windmolens?

Ja, in beginsel wel. Maar door de beperkte bandbreedte van 140 tot 150 meter in dit geval niet. Windmolens moeten 3 tot 5x rotordiameter uit elkaar staan om efficiënt te draaien en elkaars wind niet af te pakken.

Hoe wordt er aandacht besteed aan de landschappelijke cultuurhistorische waarden? Denk aan: Hunzedal - Groninger Landschap

Het bureau Bosch en Slabbers heeft een rapport geschreven over de landschappelijke toepassing van windturbines in beide zoekgebieden. Dit rapport is hier te vinden: Wind bij de stad Groningen In deze verkenning is ook aandacht voor het Hunzedal.

 

Wat is de invloed van het ecologische onderzoek op de keuze voor windmolens in de gebieden?

Het Windplatform heeft de opdracht gekregen om te verkennen wat de technische, financiële en ruimtelijke mogelijkheden zijn voor de plaatsing van windturbines in beide zoekgebieden. Hier hoort ook een onderzoek naar de effecten van windturbines op de omgeving bij. Dus de effecten op omwonenden als op ecologie. Daarnaast wordt er een onderzoek gedaan naar draagvlak en voorwaarden vanuit de omgeving voor de plaatsing van windturbines in de zoekgebieden. Op basis van de uitkomsten van al deze onderzoeken, waaronder dus ook het ecologische onderzoek, zal de raad een besluit nemen over het al dan niet door gaan met de ontwikkeling van windturbines op deze locaties. 

Er wordt hard gewerkt aan de ecologische hoofdstructuur bij Westerbroek, worden de gevolgen voor ontwikkeling van natuur daar ook meegenomen in het ecologisch onderzoek?

In het ecologisch onderzoek wordt in de zelf en de omliggende gebieden gekeken naar voorkomende natuurwaarden en daarnaast wordt een eerste inschatting gemaakt van de effecten van windturbines op deze natuurwaarden.  Alle soorten worden in dit onderzoek meegenomen, dus niet alleen de beschermde soorten. 

Speciale aandacht is daarbij voor de nabijgelegen Natura 2000 gebieden Leekstermeer en Zuidlaardermeer, omdat hier dermate speciale soorten voorkomen die om extra aandacht en bescherming vragen. Nieuwe natuurverbindingen zijn via de wet minder streng beschermd, dan bijvoorbeeld deze Natura 2000 gebieden. Wel is het ecologische onderzoeksbureau gevraagd om een expert judgement voor de toekomst over de  te verwachten ontwikkelingen in de natuur en daarmee in de trekbewegingen van met name vogels en vleermuizen. Zo wordt deze nieuwe natuurverbinding ook meegenomen.

In het verkenningsrapport van mei wordt gesteld dat het geluidsniveau 's nachts en overdag gelijk is. Echter uit onderzoek van de RUG blijkt dat, met name boven de 80 meter, er juist 's nachts meer wind is dan overdag. Is hier voldoende naar gekeken?

Het KNMI heeft voor elke plaats en hoogte in Nederland de gemiddelde windsnelheid over de afgelopen jaren bepaald: hoeveel % van het jaar treedt welke windsnelheid op, uitgesplitst naar dag-, avond- en nachtperiode. Het geluidrekenprogramma haalt deze gegevens voor de gekozen turbinelocatie uit de database en berekent hiermee en met de fabrikantspecificaties de jaargemiddelde geluidproductie van de turbine op die specifieke locatie. Vervolgens wordt de geluidoverdracht naar het ontvangerpunt berekend. Dit resulteert dus in de geluid- belasting gemiddeld over het jaar uitgesplitst voor de dag-, avond- en nachtperiode.

 

 

Daarnaast: de metingen van het huidig geluidsniveau, wanneer zijn deze gedaan? De komst van het rangeer en opstelterrein "de vork" brengt behoorlijk wat (nacht) geluid met zich mee van rangerende (en toeterende) treinen

Er zijn geen metingen verricht. Er is gebruik gemaakt van bestaande geluidsonderzoeken. 

Wat moet ik mij voorstellen bij een zo stil mogelijke turbine? Zover (eerdere sessie) ervaar ik het geluid zeer zeker 's nacht als behoorlijk hinderlijk. De lusten zijn natuurlijk maar zeer beperkt t.o.v. de lasten.

Stil is hier inderdaad relatief. We bedoelen te zeggen dat we bij de eventuele keuze van de turbines kunnen kiezen uit de wat stillere molens ten opzichte van de maximale wetgeving.

Hoe zijn de omwonenden benaderd voor de enquête? Mijn ervaring is dat ikzelf erg op zoek moest naar informatie. Geen onderzoekers gesproken. Verschillende personen in 1 huishouden kunnen verschillende meningen hebben. Gaan jullie meerdere personen in één huishouden bevragen?

In de eerste ring (tot 1000 meter) gaan de onderzoekers van de RuG deur aan deur om de enquêtes af te geven. In de tweede ring (tot 1500 meter) gebeurt dit steekproefsgewijs. Als er na twee keer aanbellen geen reactie is wordt er een flyer met informatie en een persoonlijke link naar de digitale enquête in de brievenbus achtergelaten. 

Bent u na 15 december nog niet benaderd door de RuG, maar wilt u nog wel graag een enquête invullen? Of verschilt u binnen een huishouding onderling van mening en wilt u allebei een enquête invullen? Dit kan. U kunt in dit geval een persoonlijke link naar een digitale enquête opvragen via dit adres: onderzoekenergietransitie@rug.nl.

 

 

Hoe moet ik de schaal in de grafieken lezen (1 t/m 7)?

De schaal in de grafieken is als volgt te lezen: 1 is de onderkant van de schaal – zeer weinig of geen. 7 is de bovenkant van de schaal – zeer veel. De resultaten kunt u nog eens rustig terugkijken in de rapportage over de uitkomsten in de eerste fase van het onderzoek: https://www.windplatformgroningen.nl/bronnenlijst-adhv-uitkomsten-windverkenning/.

Onder het kopje ‘wat vinden bewoners ervan – pagina 41’ staat een link naar het onderzoek van de RuG.

 

 

Wat was de onderzoeksopzet? Hoe representatief zijn deze onderzoeken en hoe verhouden de respondenten zich in beide gebieden? Is er gekeken naar de leeftijd van de respondenten?

In hoofdstuk 1 van het rapport van de RuG wordt de onderzoeksopzet, de representativiteit van het onderzoek en de respondenten in beide gebieden toegelicht. De RuG concludeert dat beide enquêtes afgenomen in fase 1 representatief waren.

Onder het kopje ‘wat vinden bewoners ervan – pagina 41’ staat een link naar het onderzoek van de RuG: https://www.windplatformgroningen.nl/bronnenlijst-adhv-uitkomsten-windverkenning/ 

Worden de bedrijven ook benaderd voor de enquête (Zuidoost en westpoort)

De enquête wordt specifiek verspreid onder omwonenden van beide zoekgebieden. De bedrijven zijn in een ander onderzoek vanuit de verkenning meegenomen. De uitkomsten leest u hier: https://www.windplatformgroningen.nl/wp-content/uploads/2020/05/Bijlage-9-DEF-Economisch-onderzoek.pdf